Rozpoznaj, opisz, zaprezentuj!

Rozpoznaj, opisz, zaprezentuj!

Od momentu przyjęcia Europejskich Ram Kwalifikacji w debacie publicznej rośnie znaczenie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności. W jaki sposób w ich rozwoju pomagają instytucje europejskie?

Ponieważ  polityka  edukacyjna  należy  do  kompetencji  państw członkowskich  UE,  działania  instytucji  europejskich  mogą  mieć jedynie charakter miękki – doradczy lub informacyjny. Główną rolę w tym zakresie odgrywają dwie dyrekcje generalne Komisji Europejskie(Edukacji i Kultury oraz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego) oraz Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). Dzięki nim każdy Europejczyk ma dostęp do systemu narzędzi ułatwiających rozpoznanie, opis  i  prezentację  własnych  kwalifikacji.  Wśród najważniejszych elementów tego systemu są: Eures, Europass, Euroguidance, Esco, EU  Skills  Panorama,  Learning  Opportunities  and  Qualifications oraz Disco. Większość z nich działa w formie internetowych portali doradczych, stron informacyjnych, baz wiedzy czy też wyspecjalizowanych integratorów usług, za którymi stoją niektóre europejskie sieci informacyjne.

EURES
https://eures.praca.gov.pl
To sieć, której nazwa powstała od angielskich słów European  Employment  Services (Europejskie  Służby  Zatrudnienia).
Współpraca służb i ich partnerów na rynku pracy ma służyć wspieraniu mobilności pracowników w UE. Sieć ułatwia swobodny  przepływ  pracowników  poprzez międzynarodowe pośrednictwo pracy, informowanie  na  temat warunków  życia  i pracy w krajach członkowskich, a także identyfikowanie przeszkód w mobilności i przeciwdziałanie im.

EUROPASS
www.europass.org.pl
To sieć współpracy, której celem jest zwiększenie przejrzystości kwalifikacji oraz wspieranie mobilności edukacyjnej i zawodowej  Europejczyków.  Służy  temu  portfolio dokumentów funkcjonujących w jednolitej formie na terenie całej UE oraz państw współpracujących. Na portfolio składają się: CV,  Paszport  Językowy,  Mobilność,  Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej, a także trzy dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego:  Suplement  do  Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, Suplement  do  Świadectwa  Czeladniczego,
Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego. Pierwszy z wymienionych dokumentów(Europass-CV) to wzór życiorysu, który  umożliwia  użytkownikowi  atrakcyjną prezentację  kwalifikacji,  doświadczenia i umiejętności.  Drugi  zawiera  informacje na temat znajomości języków obcych wraz z opisem doświadczeń, które miały na nią wpływ.  Europass-Mobilność  prezentuje wiedzę  i  doświadczenia  zdobyte  podczas nauki, szkoleń, praktyk i staży zagranicznych. Suplementy natomiast ułatwiają zrozumienie  znaczenia  dyplomu  w  zakresie kompetencji jego posiadacza. Każdy ze wspomnianych dokumentów funkcjonuje  samodzielnie, ale kompletu
jąc je, można stworzyć pełny, indywidualny profil zawodowy i osobowościowy.

EUROGUIDANCE
www.euroguidance.pl
To sieć europejska, która zapewnia aktywny rozwój poradnictwa zawodowego w Europie. Główne jej cele to promowanie europejskiego wymiaru poradnictwa i zapewnienie jego wysokiej jakości przez całe życie oraz wspieranie mobilności  w  celach  edukacyjnych. Grupą docelową sieci są doradcy zawodowi  oraz  twórcy  polityki  w  zakresie edukacji i rynku pracy.

KLASYFIKACJA ESCO
www.ec.europa.eu/esco/portal/home
To  portal  internetowy,  który  identyfikuje i kategoryzuje  umiejętności,  kompetencje, kwalifikacje i zawody ważne na europejskim rynku pracy, edukacji i szkoleń. Dzięki temu można łatwo porównać kompetencje i  umiejętności  z  wymaganiami  pracodawców oraz regulacjami prawnymi obowiązującymi w poszczególnych państwach.

EU SKILLS PANORAMA
www.skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
To  portal  gromadzący  przekrojowe  dane, prognozy i wyniki badań na temat umiejętności  oraz  kompetencji.  W  serwisie  możliwe jest sortowanie  statystyk  według  krajów,  sektorów,  zawodów  czy wskaźników.  Na  portalu  dostępne  są  również:  specjalistyczny blog z artykułami ekspertów, ciekawostki  analityczne  oraz  bardzo  użyteczne
źródła zewnętrzne.

PORTAL LEARNING OPPORTUNITIES AND QUALIFICATIONS
http://ec.europa.eu/ploteus/pl
To internetowa platforma zawierająca informacje na temat kursów zawodowych, kształcenia w miejscu pracy oraz kwalifikacji.

DISCO
www.disco-tools.eu/disco2_portal
To skrót od angielskiego European Dictionary of Skills and Competences czyli internetowa baza wiedzy. Jest to szczegółowy słownik europejskich pojęć na temat umiejętności i kwalifikacji.

Komisja Europejska zapewnia każdemu Europejczykowi dostęp do narzędzi ułatwiających rozpoznanie, opis i prezentację własnych kwalifikacji. Na pierwszy rzut oka wszystkie te działania niewiele łączy: wdrażano je w różnym czasie, niektóre doczekały się wielu wersji językowych, inne są dostępne tylko po angielsku. Narzędzia te mają jednak istotne cechy wspólne. Po pierwsze, służą obywatelom Europy w każdym wieku do skutecznego rozeznania własnych umiejętności i kwalifikacji. Po drugie, wspierają realizację strategii Europa 2020 oraz Procesu Kopenhaskiego: ułatwiają osiąganie sukcesów edukacyjnych  i  zawodowych,  przyczyniają  się do zrównoważonego rozwoju całej Wspólnoty oraz poprawy wskaźników ekonomicznych. Pomagają też w walce z bezrobociem, a pośrednio także z ekspansją kryzysów wojennych i zagrożeń terrorystycznych, powodujących fale uchodźców.

W  najbliższym  czasie  można  się  spodziewać odświeżenia spojrzenia Komisji Europejskiej na spójność unijnych działań i narzędzi służących rozpoznawaniu i prezentacji kompetencji. W przyjętym przez Komisję Europejską w czerwcu planie pn. The New Skills Agenda for Europe zapowiedziano działania w trzech kierunkach – chodzi o podniesienie jakości i trafności kształtowanych kompetencji, uczynienie umiejętności i kompetencji jeszcze bardziej widocznymi i porównywalnymi oraz poprawę informacji na temat kompetencji dla lepszych indywidualnych wyborów karier. Na  szczegółowe  propozycje  rozwiązań  systemowych  Komisji Europejskiej w dziedzinie kwalifikacji kompetencji przyjdzie nam jeszcze poczekać.

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!