Dokumenty zawierają szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu lub świadectwa zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów dostępnych do wykonywania. Suplementy ściśle powiązane są z zawodem – w danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu/świadectwa otrzymają do niego taki sam suplement. Struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich UE, chociaż w Polsce w suplementach dodatkowo umieszcza się numer dyplomu/świadectwa oraz nazwisko i imię posiadacza.

Suplementy:

  • Zawierają szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów.
  • Wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymają do niego taki sam suplement. Struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich UE, chociaż w Polsce w suplemencie dodatkowo umieszcza się numer dyplomu oraz nazwisko i imię posiadacza.
  • Nie zastępują dypolmu.
  • Nie uprawniają do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach.

 

  • Biblioteka wzorów suplementów


Wzory suplementów znajdują się w zakładce: Biblioteka wzorów suplementów.  

  • Zakres informacyjny dokumentów:


Nazwa dyplomu/świadectwa: w rubryce tej podana jestnazwa dyplomu/świadectwa zawodowego, którego dany suplement stanowi uzupełnienie. Nazwa ta występuje zarówno w języku oryginału, jak i w tłumaczeniu na język obcy.

Profil umiejętności i kompetencji: szczegółowy opis umiejętności nabytych w toku kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu/świadectwa.

Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu/świadectwa: wykaz zawodów, które są dostępne dla posiadacza dyplomu/świadectwa.

Podstawa wydania dyplomu/świadectwa: informacje o instytucji wydającej dyplom/świadectwo oraz władzach sprawujących nad nią nadzór, o warunkach złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, czeladniczego lub mistrzowskiego, o dostępie do następnego poziomu kształcenia, umowach międzynarodowych dotyczących uznawania kwalifikacji (jeśli takie istnieją), a także o rozporządzeniu będącym podstawą prawną do wydania dyplomu/świadectwa.

Przebieg kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu/świadectwa: forma kształcenia lub typ szkoły prowadzący do uzyskania danego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, z określeniem udziału procentowego kształcenia teoretycznego i praktycznego w programie. W suplementach dla osób podejmujących naukę zawodu w rzemiośle umieszczona jest informacja o warunkach dopuszczenia danej osoby do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Informacje dodatkowe: adresy stron internetowych instytucji, w których można uzyskać więcej informacji na temat systemu kształcenia zawodowego w Polsce, w tym krajowego systemu kwalifikacji.

Informacje o dokumencie Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe na stronach europejskiego portalu Europass.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych