Dane osobowe. Do rubryki tej należy wpisać swoje nazwisko i imię/imiona oraz datę urodzenia.

Język ojczysty. Jest to miejsce na wpisanie języka ojczystego posiadacza dokumentu. Jeżeli wychowywał się on w otoczeniu, w którym używano kilku języków i posługuje się każdym z nich jednakowo swobodnie, powinien podać je wszystkie jako swoje języki ojczyste.

Inne języki. W tej rubryce należy wymienić języki obce, w których ma się określone umiejętności. Jeżeli posiadacz dokumentu stara się o pracę, w której konieczna jest znajomość konkretnego języka, ten język powinien umieścić jako pierwszy. W innych sytuacjach w pierwszej kolejności wymienia się języki najlepiej znane.

Samoocena umiejętności językowych. Samooceny dokonuje się dla każdego z podanych języków osobno. W każdej z pięciu podanych rubryk (słuchanie, czytanie, porozumiewanie się, samodzielne wypowiadanie się, pisanie), należy określić swój poziom umiejętności za pomocą tabeli samooceny. Aby wpisać właściwy poziom, trzeba zapoznać się z opisami zawartymi w tabeli. Dotyczą one praktycznej znajomości języka, (np. tego, czy posiadacz dokumentu poradzi sobie w podróży albo czy potrafi zrozumieć prostą wiadomość przez telefon). W tabeli samooceny uwzględnione są trzy ogólne poziomy biegłości językowej: poziom podstawowy (A1, A2), poziom samodzielności (B1, B2) oraz poziom biegłości (C1, C2).

Dyplomy, zaświadczenia lub certyfikaty. W tym miejscu należy wymienić uzyskane dyplomy, zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające naukę języka wraz z podaniem nazwy instytucji wydającej, roku ich uzyskania oraz określeniem poziomu biegłości językowej, o ile taka informacja jest podana w danym dokumencie.

Doświadczenie językowe. W tej rubryce należy opisać najważniejsze doświadczenia językowe i kulturowe związane z danym językiem, czyli wyjaśnić, w jaki sposób posiadacz dokumentu osiągnął obecny poziom znajomości języka. Mogą to być kontakty rodzinne, zawodowe lub związane z nauką szkolną itd. Należy wybrać takie doświadczenia, które są najświeższe i najbardziej odpowiednie w danej sytuacji.