Dokument jest wypełniany elektronicznie przez polską instytucję wysyłającą i zagraniczną przyjmującą, zgodnie z instrukcją otrzymaną z Krajowego Centrum Europass. Podczas wypełniania formularza należy zachować jego strukturę, czyli nie zmieniać treści ani układu nagłówków. Niewypełnione rubryki można usunąć albo wpisać w nie adnotację „nie dotyczy”. Po wypełnieniu przez obie instytucje oryginał dokumentu jest drukowany na białym papierze przez partnera zagranicznego. Dokument Europass-Mobilność musi posiadać stempel zarówno organizacji wysyłającej, jak i przyjmującej, bądź podpisy przedstawicieli tych organizacji, a także musi być potwierdzony pieczęcią Krajowego Centrum Europass.

Tabela 1 zawiera informacje dotyczące posiadacza dokumentu Europass-Mobilność (imię i nazwisko, adres, data urodzenia, obywatelstwo). Tabelę tę wypełnia organizacja wysyłająca beneficjenta. W tej części dokumentu jest też miejsce na zdjęcie posiadacza, które można wkleić na wydrukowany już dokument lub zamieścić elektronicznie, najlepiej w formacie jpg.

Tabela 2 zawiera informacje identyfikujące dany dokument, tj. nazwę organu wydającego (Krajowe Centrum Europass), datę wydania oraz numer nadany przez Krajowe Centrum Europass. Uwaga: data wydania dokumentu nie może być wcześniejsza niż data zakończenia nauki lub stażu oraz niż podana w tabeli 5.

Tabela 3 zawiera informacje na temat partnerów będących organizatorami danego wyjazdu. Wymagane jest w tym miejscu złożenie podpisów przez osoby odpowiedzialne lub opiekunów ze stron obu partnerów. Rubryki te wypełnia partner wysyłający. Wypełnienie niektórych rubryk jest co prawda nieobowiązkowe, zaleca się jednak podanie numeru telefonu lub adresu mailowego opiekunów, co umożliwia bezpośredni z nimi kontakt w przypadku, gdy potencjalny pracodawca będzie potrzebował dodatkowych informacji.

Tabela 4 zawiera krótki opis inicjatywy edukacyjnej, w ramach której zorganizowany został dany wyjazd zagraniczny. W tym wypadku polska instytucja wysyłająca, która jest odpowiedzialna za wypełnienie tej tabeli, wskazuje cel wyjazdu, poziom kształcenia realizowanego w kraju przez posiadacza dokumentu wraz z informacją o kwalifikacjach (dyplom, stopień lub świadectwo), które można uzyskać w wyniku tego kształcenia, a także nazwę programu, w którego ramach zorganizowano dany wyjazd oraz czas jego trwania.

Tabela 5a przedstawia opis wykonywanych czynności i zadań oraz umiejętności i kompetencji (zawodowych, językowych, organizacyjnych, społecznych, w zakresie obsługi komputera i in.) zdobytych przez posiadacza Europass-Mobilność w trakcie wyjazdu zagranicznego. Opis umiejętności i wiedzy powinien być szczegółowy i dokładnie odzwierciedlać wartość dodaną wynikającą z danego doświadczenia edukacyjnego, np. przedstawiać dokonane postępy, poziom osiągniętych umiejętności, a także zawierać ewentualne oceny czy informacje o sprawdzianach lub testach. Tabela jest wypełniana przez zagraniczną organizację przyjmującą i jest nieważna bez podpisu osoby odpowiedzialnej (opiekuna z organizacji przyjmującej) oraz posiadacza dokumentu Europass-Mobilność.

Tabela 5b służy do odnotowywania punktów zaliczeniowych przyznanych w ramach systemów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych) lub ECVET (Europejskiego Systemu Zbierania i Przenoszenia Punktów Kredytowych). Należy ją wypełnić w przypadku wyjazdu organizowanego w ramach programu, w którym stosowany jest system transferu punktów (np. Socrates-Erasmus) po uprzednim usunięciu tabeli 5a. W tabeli 5b należy podać numer indeksu/legitymacji beneficjenta oraz (dla każdego przedmiotu osobno): kod przedmiotu, jego nazwę, czas trwania zajęć, ocenę lokalną uzyskaną w instytucji przyjmującej, ocenę oraz liczbę punktów ECTS/ECVET. Ponadto w części zatytułowanej „Opis systemu ocen obowiązującego w danej instytucji”, znajdującej się na ostatniej stronie dokumentu, należy opisać system ocen stosowany przez instytucję przyjmującą. Jednocześnie w tabeli tej trzeba wymienić tytuł pracy (może to być np. esej, raport lub praca dyplomowa) napisanej w ramach nauki zagranicznej oraz złożonej w celu uzyskania zaliczenia, wraz z podaniem jej tematu, uzyskanej oceny oraz informacji, czy za tę pracę przyznano punkty zaliczeniowe ECTS. Należy także podać informacje na temat świadectwa/dyplomu lub stopnia uzyskanego w trakcie kształcenia w zagranicznej placówce szkolnictwa wyższego. Tabela 5b jest wypełniana przez zagraniczną instytucję przyjmującą i jest nieważna bez podpisu opiekuna lub pracownika administracyjnego oraz pieczęci urzędowej tejże instytucji.

  • Więcej informacji


 

Poniżej zamieszczamy przewodnik po dokumencie Europass-Mobilność. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią!