• Przy wypełnianiu dokumentu Europass – Mobilność mogą przydać się informacje zawarte na stronach:


logo_cedefophttp://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/european-skills-passport/europass-mobility/examples

Przykłady wypełnionych dokumentów Europass – Mobilność, w 19 językach europejskich, na stronie europejskiego portalu Europass zarządzanego przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP).

 


 

Logo Ecvet

www.eksperciecvet.org.pl

Jest to portal projektu Zespółu Ekspertów ECVET Polska, powołanego w celu rozwoju i wdrożenia systemu ECVET, jako elementu idei uczenia się przez całe życie i strategii „Europa 2020”.
Na stronach można znaleźć publikacje dotyczące tego tematu oraz adresy ekspretów, do których można skierować pytania oraz uzyskać informacje o organizowanych seminariach i konferencjach, na których będzie poruszana tematyka ECVET i zagadnienia pokrewne.


http://www.europassplus2.eu

Narzędzie on-line, które wspiera identyfikację umiejętności, biorąc pod uwagę zarówno doświadczenia zawodowe jak i życiowe oraz umożliwia ich opisanie także jako rezultat uczenia się.


http://disco-tools.eu/disco2_portal/index.php

Kompleksowy, wielojęzyczny TEZAURUS terminologii dotyczącej umiejętności i kompetencji.