• Czym jest Europass – Mobilność?


Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia).

Europejska ścieżka kształcenia to na przykład:

  • praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie;
  • semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany;
  • praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej.

Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie – jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe, itd.

 

  • Kto może otrzymać dokument?


Dokument Europass – Mobilność przeznaczony jest dla wszystkich osób, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia zagranicą, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia.
Instytucją wydającą dokument jest instytucja wysyłająca osobę na staż/praktykę/okres nauki za granicę.

 

  • Kto odpowiada za jego przygotowanie?


Dokument Europass – Mobilność wypełnia partner wysyłający i partner przyjmujący, w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą.

 

  • Zasady wydawania dokumentu Europass – Mobilność


Europass – Mobilność jest wydawany bezpłatnie.

Może być wypełniany w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i w języku obcym.

Dokument może otrzymać każdy – niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego – podejmujący naukę za granicą po 1 stycznia 2005 r. pod warunkiem, że odbywa się ona w ramach wyjazdu zorganizowanego.

Jako wyjazd zorganizowany traktuje się pobyt za granicą, który jest wynikiem podpisania umowy między krajową instytucją wysyłającą (np. szkołą, uczelnią czy urzędem pracy) i zagranicznym partnerem przyjmującym, określającej treść, cel i czas trwania wyjazdu, a także jego sposoby monitorowania i aspekty praktyczne.

Dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.