• Jak wypełniać poszczególne rubryki?


Dane osobowe. W tej części formularza oprócz danych personalnych należy podać informacje umożliwiające szybki kontakt z kandydatem (adres pocztowy, numer telefonu i faksu, adres mailowy). Jeżeli adres zameldowania jest inny niż obecny adres zamieszkania, można podać oba adresy, zaznaczając, w jakim okresie można się skontaktować z kandydatem pod każdym z nich.

Preferowane miejsce zatrudnienia / charakter pracy. W tej części należy wskazać preferowane miejsce pracy, kategorię zawodową, konkretne stanowisko czy numer referencyjny oferty.

Doświadczenie zawodowe. W tej części należy podać oddzielnie informacje o każdym miejscu zatrudnienia, począwszy od ostatniego. Jeżeli składa się podanie o pracę po raz pierwszy lub dotychczasowe doświadczenia zawodowe kandydata są niewielkie (gdyż niedawno skończył szkołę czy studia), należy uwzględnić praktyki zawodowe odbywane w okresie kształcenia, które stanowią dowód, iż kandydat miał kontakt ze światem pracy.

Wykształcenie i odbyte szkolenia. W tych rubrykach należy opisać każdy, począwszy od ostatniego, ukończony tok nauki, tzn. taki, który kończy się otrzymaniem świadectwa czy dyplomu. Nie trzeba wymieniać wszystkich etapów kształcenia (np. można nie pisać o szkole podstawowej, jeśli ma się ukończone studia). W tej części formularza powinno się skoncentrować na tych osiągnięciach, które stanowią atuty kandydata w odniesieniu do oczekiwań danego pracodawcy.

Umiejętności i kompetencje. Ta część dokumentu służy przedstawieniu umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie życia i pracy zawodowej, niekoniecznie uwierzytelnionych oficjalnymi dyplomami czy świadectwami. W rubrykach takich jak np. znajomość języków obcych, umiejętności i kompetencje społeczne, organizacyjne, techniczne, w zakresie obsługi komputera czy artystyczne należy opisać swoje umiejętności i doświadczenia w tych dziedzinach, nabyte w różnorodny sposób: w toku kształcenia (w szkole i na studiach), podczas zajęć edukacji ustawicznej, a także w ramach działalności zawodowej, społecznej lub spędzania czasu wolnego.

Informacje dodatkowe. W tej rubryce należy umieścić wszelkie informacje, które uważa się za istotne i mogące mieć wpływ na wybór danej kandydatury przez pracodawcę (np. tytuły publikacji, członkostwo w organizacjach lub stowarzyszeniach, informacje na temat stanu cywilnego lub stosunku do służby wojskowej). Jest to także miejsce na wskazanie danych osób mogących udzielić referencji (imię i nazwisko, stanowisko, adres). Należy jednak pamiętać o tym, aby nie podawać adresów tych osób bez otrzymania ich zgody; lepiej jest użyć formuły „referencje na życzenie”.

Załączniki. W tej części osoby przygotowujące CV proszone są o wymienienie wszystkich dokumentów, które mają być dołączone do CV, np. kopie dyplomów, referencji od poprzednich pracodawców lub zaświadczeń o odbytych praktykach zawodowych. Dokumenty te należy ułożyć w porządku logicznym (np. razem dyplomy/świadectwa czy referencje od pracodawców), w razie potrzeby numerując je.
Uwaga: do CV nie należy załączać oryginałów dokumentów, gdyż mogą zostać zagubione.

  • Zobacz także


 

Przewodnik do odkrywania własnych kompetencji i umiejętności

 

Kompleksowy, wielojęzyczny TEZAURUS terminologii dotyczącej umiejętności i kompetencji