Do pobrania

  • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca Europass


  • O programie


  • Infografiki – 10 lat Europass


  • O Unii Europejskiej: sieci, informacje, porady – broszura Przedstawicielstwa KE w Polsce


  • Niezbędnik Krajowego Centrum Europass (projekt “Papiery do kariery”)


  • Ewaluacja Inicjatywy Europass – Raport Komisji Europejskiej


  • Europass Magazine:


  • Noty informacyjne CEDEFOP:

Kształtowanie, zwiększanie wartości i dostarczanie informacji dla polityk z zakresu edukacji i szkoleń zawodowych - Styczeń 2017 Ramy kwalifikacji w Europie - Grudzień 2016 Deficytowe i nadwyżkowe umiejętności zawodowe w Europie - Październik 2016 Wspieranie szkolenia i uczenia sie za granicą: unijna tablica wyników mobilności w zakresie wstępnego VET - Październik 2016 Doskonalenie zawodowe nauczycieli i instruktorów VET - Czerwiec 2016 Wlączanie do glównego nurtu polityki działań w zakresie VET - Kwiecień 2016 Ku nowym horyzontom - Luty 2016 Ramy kwalifikacji w Europie - Styczeń 2016 Globalny rynek pracy - globalne kształcenie i szkolenie zawodowe - Grudzień 2015 Innowacja i szkolenia: zmiana postaw partnerów - Listopad 2015 Wykorzystywanie przygotowania zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach - Listopad 2015 Kształcenie i szkolenie zawodowe zapobiega oraz przeciwdziała przedwczesnemu kończeniu nauki - Wrzesień 2015 Wspieranie kształcenia dorosłych - Sierpień 2015 Nierównomierny powrót na ścieżkę wzrostu zatrudnienia w Europie - Czerwiec 2015 Skuteczniejsze kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz lepszego życia - Marzec 2015 Od korzeni ku nowym horyzontom - Luty 2015 Poradnictwo zawodowe w niestabilnych czasach: połączenie korzyści gospodarczych, społecznych i indywidualnych - Styczeń 2015 Ramy kwalifikacji: rosnący wpływ, utrzymujące się przeszkody - Listopad 2014 Wyzwanie walidacyjne: jak blisko jesteśmy w Europie do uznawania wszystkich rodzajów uczenia się? - Listopad 2014 Ukryty potencjał kwalifikacji na poziomie 5 - Czerwiec 2014 Rozwój systemów przygotowania zawodowego - Maj 2014 Niedopasowanie umiejętności – problem bardziej złożony niż mogłoby się wydawać - Marzec 2014 Jak zwiększać szanse zatrudnienia poprzez naukę - Styczeń 2014


  • Plakat Europass


  • Inne


Wielojęzyczny glosariusz zawiera 130 najważniejszych terminów z zakresu eurejskiej polityki edukacji i szkolenia. Definicje nowych terminów opracowano we współpracy z ekspertami z Działu Badań i Strategii Cedefop.

Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training) jest inicjatywą Unii Europejskiej, która ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawodową i uczenie się przez całe życie. Niniejsze opracowanie skierowane jest przede wszystkim do osób planujących lub realizujących projekty mobilności edukacyjnej z ECVET.

Dokument “pytania i odpowiedzi” zawiera wyjaśnienie i przykłady kluczowych koncepcji i procesów systemu ECVET. Przedstawia praktyczne przykłady możliwych do zastosowania podejść pochodzące z realizowanych projektów i inicjatyw.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!