Biblioteka wzorów suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe


    Biblioteka suplementów zawiera wzory suplementów sporządzone na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.  Wzory dokumentów określają odpowiednie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe wydawany jest bezpłatnie przez instytucje przeprowadzające egzamin i wydające dyplom, czyli Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. W przypadku wątpliwości co do zasad wydawania dokumentów prosimy o kontakt z Krajowym Centrum Europass.

    button_stary_egzamin_zawodowy

    „Stary” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę przed 1 ‎września 2012 r. i będzie przeprowadzany  do roku szkolnego 2016/2017. Po tym terminie, ‎zdający mogą przystąpić do „nowego” egzaminu zawodowego.

    button_nowy_egzamin_zawodowy

    „Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.